سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/9/4
10:21 صبح

نتانیاهو: بهار عربی در حال تبدیل به بهار اسلامی است

نتانیاهو: بهار عربی در حال تبدیل به بهار اسلامی است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هشدار درباره انقلاب‌های مردمی منطقه، از رئیس جمهوری آمریکا به دلیل حمایت نکردن از دیکتاتور مصر در لحظات آخر انتقاد و تاکید کرد که بهار عربی در حال تبدیل به بهاری اسلامی و ضد غربی و ضدسرمایه‌داری و ضد اسرائیلی است.

به گزارش فارس،‌ بنیامین نتانیاهو در اولین سخنان خود در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) پس از آغاز انقلاب‌های منطقه درباره سرنوشت این انقلاب‌ها و نتیجه آنان برای اسرائیل و غرب هشدار داد.
 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی خطاب به منتقدان خود که به گفته وی معتقد بودند با انقلاب‌های منطقه، خاورمیانه مقابل مرحله‌ای جدید از پیشرفت و لیبرالیسم است، گفت: آنچه جهان عرب از تحرکات مردمی شاهد آن است پسرفت است نه پیشرفت... آنچه در جهان عرب در جریان است، در راستای موج افراطگرایی اسلامی است.
 
هاآرتص به نقل از وی در توان مردم عرب برای تشکیل رژیم‌های دموکراتیک تردید کرد و با هشدار به کشورهای غربی گفت: تحلیلگران و مخالفان اسرائیلی [من] گفتند که ما مقابل مرحله‌ای جدید از لیبرالیسم و پیشرفت هستیم... ولی می‌بینیم که کاملا بعکس است. زمان ثابت کرد که حق با من بود. بهار عربی به [بهار] اسلامی و ضدغربی و ضداسرائیلی و ضددموکراسی تبدیل خواهد شد.
 
وی در ادامه اعلام کرد که اسرائیل در منطقه شاهد نوعی ناآرامی و بی‌ثباتی در منطقه است و افزود: این چنین زمانی قطعا مناسب نیست که به کسانی گوش کنی که می‌گویند قلب و دلت را پیروی کن.
 
نتانیاهو در ادامه از عدم حمایت آمریکا و غرب از حسنی مبارک برای باقی ماندن در قدرت انتقاد و اعلام کرد که دلش برای نظام حسنی مبارک تنگ شده است .
 
وی در ادامه خطاب به حاضران در کنست اعلام کرد که بسیاری از سیاستمداران داخلی اسرائیل از او می‌خواستند که امتیازهایی بدهد و [با فلسطین] به توافق برسد اما نتانیاهو تاکید کرد که هیچ امتیازی نخواهد داد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هشدار درباره انقلاب‌های مردمی منطقه، از رئیس جمهوری آمریکا به دلیل حمایت نکردن از دیکتاتور مصر در لحظات آخر انتقاد و تاکید کرد که بهار عربی در حال تبدیل به بهاری اسلامی و ضد غربی و ضدسرمایه‌داری و ضد اسرائیلی است.

به گزارش فارس،‌ بنیامین نتانیاهو در اولین سخنان خود در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) پس از آغاز انقلاب‌های منطقه درباره سرنوشت این انقلاب‌ها و نتیجه آنان برای اسرائیل و غرب هشدار داد.
 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی خطاب به منتقدان خود که به گفته وی معتقد بودند با انقلاب‌های منطقه، خاورمیانه مقابل مرحله‌ای جدید از پیشرفت و لیبرالیسم است، گفت: آنچه جهان عرب از تحرکات مردمی شاهد آن است پسرفت است نه پیشرفت... آنچه در جهان عرب در جریان است، در راستای موج افراطگرایی اسلامی است.
 
هاآرتص به نقل از وی در توان مردم عرب برای تشکیل رژیم‌های دموکراتیک تردید کرد و با هشدار به کشورهای غربی گفت: تحلیلگران و مخالفان اسرائیلی [من] گفتند که ما مقابل مرحله‌ای جدید از لیبرالیسم و پیشرفت هستیم... ولی می‌بینیم که کاملا بعکس است. زمان ثابت کرد که حق با من بود. بهار عربی به [بهار] اسلامی و ضدغربی و ضداسرائیلی و ضددموکراسی تبدیل خواهد شد.
 
وی در ادامه اعلام کرد که اسرائیل در منطقه شاهد نوعی ناآرامی و بی‌ثباتی در منطقه است و افزود: این چنین زمانی قطعا مناسب نیست که به کسانی گوش کنی که می‌گویند قلب و دلت را پیروی کن.
 
نتانیاهو در ادامه از عدم حمایت آمریکا و غرب از حسنی مبارک برای باقی ماندن در قدرت انتقاد و اعلام کرد که دلش برای نظام حسنی مبارک تنگ شده است .
 
وی در ادامه خطاب به حاضران در کنست اعلام کرد که بسیاری از سیاستمداران داخلی اسرائیل از او می‌خواستند که امتیازهایی بدهد و [با فلسطین] به توافق برسد اما نتانیاهو تاکید کرد که هیچ امتیازی نخواهد داد.